พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ว่า “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี”
แปลว่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์แห่งพระมหามุนีผู้ทรงเป็นบรมครู ที่ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2552
         ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ให้เกริกก้องเกรียงไกรปรากฎขึ้นจริงตามกาลเวลาอันสั้น เป็นเดิมพันของชีวิตจิตใจผู้สร้างและผู้ทุ่มเทที่มาพบประสพได้ด้วยตนเอง เป็นมหากำลังใหญ่เกิดความเบิกบานสานต่อถึงกุศลและเจตนาแห่งจิตใจเดียวกันในงานบุญอันยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษในพระราชสมภพ 84 พรรษาในปีพุทธศักราช 2554 มหามงคลแห่งประมุขของแผ่นดินไทย ให้รวดเร็วแล้วเสร็จสมบูรณ์งดงาม ผ่องผุดประดุจเพชรน้ำหนึ่ง ของพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ที่มีต่อปวงมหาชนทั้งประเทศ

         ด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์ผู้ปกเกศเหนือเกล้าของชาวไทย พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิศราชธรรม ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้รับพระเมตตามหากรุณาธิคุณในพระบารมี งานอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย จึงบังเกิดกำเนิดขึ้นโดยบุญปาฏิหาริย์ ได้ดำเนินการอย่างราบรื่นอลังการ งานศิลป์ที่ทุกหมู่เหล่าได้พละกำลังจากความสำนึกระลึกในทศพิศราชธรรมในดวงพระทัยของพระองค์ น้อมขอพ่อหลวงดวงใจแห่งประชาราษฎร์ จงทรงพระเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยอันยิ่งใหญ่ ตลอดกาลนาน เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และพระวิหาร วัดป่าภูก้อน